Hovedlinjer. Diktningen i oss - og før oss ||NOR||

Из цикла переводов книги

Hovedlinjer. Norsk litteraturhistorie for den videregående skolen: - Tom Christophersen, Otto Hageberg
Основные направления. Норвежская литература для средней школы: - Том Кристоферсен, Отто Хагеберг


Diktningen i oss - og før oss \ Поэзия в нас и для нас

Diktningen i sin enkleste form møtte vi og brukte vi som barn. En side ved diktningen er nemlig leiken; leiken med ord, med klang og med rytme; "Elle melle deg fortelle", "Ole, Dole, Doff, Kinkeliane Koff", "Bla, bla, ukebla, resten står i avisa".
Поэзию в ее примитивной форме мы встречали еще будучи детьми. Это и прибаутки, и потешки; игра слов, звуков и рифмовки: "Из-за леса, из-за гор выезжал дядя Егор", "Андрей-воробей, не гоняй голубей", "А-та-та, а-та-та, вышла кошла за кота".

I slike ellinger og regler er det rim, rytme og klang, velklang. Akkurat dette er noe som særkjenner den delen - eller genren - av litteraturen som vi kallar lyrikk (eller poesi, dikt).
В таких потешках главное правило - это соблюдение ритма и тембра, что создает благозвучие. Именно это и характеризует жанровую принадлежность к лирике (поэзия, поэмы).

Vi var nok heller ikke gamle før vi fikk sans for fortellinger. Kanskje mor eller far leste eventyr for oss eller fortalte om da de var små. Spennande var det også å høre kamerater legge ut om ting de hadde gjort eller hørt. For ikke å snakke om alle de fantastiske tingene vi selv hadde opplevd, eller i hvert fall kunne ha opplevd.
Мы еще детьми, когда столкнулись с повествованиями. Возможно, мать или отец рассказывали нам о своем детстве. А как это было увекательно, слушать рассказы друзей о том, что они видели или делали. Не говоря уже о наших собственных историях, в которых нам довелось что-либо испытать, или, по крайней мере, где мы могли бы что-то испытать. Такое направление в литературе называется лиро-эпическим.

Nå smiler vi kanskje når småunger legger i vei med overdrivelsene sine. Men da vi selv var små, hadde vi også sansen for det fantastiske. Vi hadde evnen til å leve med i fortellingene og til å dikte selv.
Сейчас мы улыбаемся слегка преувеличенным рассказам малышей. Но когда мы сами были маленькими, мы тоже не были обделены фантазией. Мы имели возможность жить в истории, и придумавыть новый мир.

Dette er et annet særkjenne ved diktningen: ved hjelp av fantasien å skape en ny, tenkt verden, som i større eller mindre grad likner den vi selv lever i. Korte fortellinger (noveller) eller lange fortellinger (romaner), mer eller mindre "sanne", kaller vi episk diktning.
Это еще одна форма детской литературы: используя воображение, создавались новые, фантастические миры, более или менее похожие на наш мир. Короткие рассказы (новеллы) или длинные рассказы (романы), которые в большей или меньшей степени отражают реальную действительность, называются эпосом.

Men en oppdiktet verden kan også vises fram. I stedet for å fortelle en historie om noen mennesker kan vi gå inn i roller og spille dem. Også barndommens "mor, far og barn" eller butikk-leik er en form for drama (eller teater).
Нашлось место в литературе и для полностью вымышленных миров и событий. Вместо того, чтобы рассказывать историю персонажей, мы можем встать на их место и повествовать от их имени. В детстве мы тоже сталкивались с данной формой литературы, например, когда играли в "дочки-матери" или " в магазине". Такой литературный жанр называется драмой.


Det samfunnet vi lever i, har en gang sett annerledes ut. Folk før oss har tenkt og opplevd på en annen måte enn vi gjør, og det var de som la grunnlaget for det samfunnet vi har rundt oss.
Общество, в котором мы живем, отличается от прошлого. Наши предки существовали и думали по-иному, но именно они заложили фундамент общества, в котором мы сейчас находимся.

Litteraturen er en kilde til kunnskap om og innlevelse i den fortida som er vår arv, på godt og vondt. Litteraturen på nasjonalspråket eier vi sammen. Den forteller om opplevelser og følelser, gleder og sorger, konflikter og lengsler, tro og moral hos våre forfedre og formødre. Den norske litteraturen er med på å gi oss en felles bevissthet om vår fortid. Og en slik felles bevissthet er viktig.
Литература - это источник знаний и способ путешествия в прошлое, наше наследие, каким бы оно не являлось. Литературные произведения написаны на языке, который объединял наш народ. В них описываются переживания и чувства, радости и печали, конфликты и стремления, убеждения и морали наших предков. Норвежская литература помогат нам понять наше прошлое. И это очень важно.

Selvfølgelig leser vi ikke litteratur bare for å få kunnskap om fortida. Vi leser fordi vi opplever noe ved å lese. Bøkene gir oss et tilbud om å gå ut av vår lille verden her og nå og inn i en opdiktet verden der vi kan møte mennesker vi helst ikke vil likne, og som vi blir rasende på.
Конечно, мы читаем литературу не только лишь затем, чтобы узнать о прошлом. Мы читаем, чтобы получить эмоциональный опыт. Эти книги дают нам возможность выйти за рамки нашего повседневного мира, где мы можем встретить людей, которым вовсе не захочется подражать, поведение которых вызовет в нас протест.

Lesning inviterer både til dagdrøm og til engasjement i hverdagen. Den som liker å lese, kan stadig oppleve noe nytt, for mulighetene i bøkenes verden er uendelig mange. Derfor håper vi at også litteraturhistorien kan være med på å gi leselyst.
Чтение развивает воображение и помогает в повседневной жизни. Тот, кто любит читать, может испытывать новые эмоции, и возможности эти безграничны. Поэтому мы надеемся, что история литературы поможет заинтересовать потенциальных читателей этим важным видом искусства.


Categories:

Blogger news

Popular Posts

Blogroll

Popular Posts