Prepositions (eng-srp-swe-nob)


material from mylanguages.org


ENG
Prepositions
SRP
Predlozi - Предлози
SWE
Prepositioner
NOB
Preposisjoner
inside the house u kuћi - у кући inne i huset inne i huset
outside the car van automobila - ван аутомобила utanför bilen utenfor bilen
with me sa mnom - са мном med mig med meg
without him bez њega - без њега utan honom uten ham
under the table ispod stola - испод стола under bordet under bordet
after tomorrow prekosutra - прекосутра i övermorgon etter i morgen
before sunset pre zalaska sunca - пре заласка сунца före solnedgången før solnedgang
but I'm busy ali јa sam zauzet - али ја сам заузет men jag är upptagen men jeg er opptatt
       
about oko - око om om
above gore / iznad - горе / изнад ovanför ovenfor
across preko - преко tvärsöver på tvers
after posle - после efter etter
against protiv - против mot mot
among meђu - међу bland blant
around oko - око runt rundt
as kao - као som som
at u / na / kod / pored - у / на / код / поред på/vid
before pre - пре före før
behind iza - иза bakom bak
below dole - доле nedan nedenfor
beneath ispod - испод under under
beside pored - поред bredvid ved siden
between izmeђu - између mellan mellom
beyond van - ван bortom utover
but ali - али men men
by po - по av av
despite uprkos - упркос trots til tross
down dole - доле ner ned
during za vreme - за време under alså i løpet av
except osim - осим förutom unntatt
for za - за för for
from od - од från fra
in u - у i i
inside u / unutar - у / унутар inuti innsiden
into u - у in i inn
near blizu - близу nära i nærheten
next sledeћi - следећи nästa neste
of od - од av av
on na - на
opposite suprotno - супротно mittemot motsatt
out van - ван ut ut
outside van - ван utanför utenfor
over vishe - више över over
per po - по per per
plus plus - плус plus pluss
round okruglo - округло runt runde
since od - од sedan siden
than nego - него än enn
through kroz - кроз genom gjennom
till do - до tills til
to u - у till til
toward ka / prema - ка / према mot mot
under pod - под under under
unlike za razliku od - за разлику од olik i motsetning til
until do - до tills til
up gore - горе upp opp
via preko - преко via via
with sa - са med med
within u / sadrzhavshi - у / садржавши inom innen
without bez - без utan uten
       
according to prema - према enligt i henhold til
because of zbog - због på grund av på grunn av
close to blizu - близу nära i nærheten av
due to usled - услед på grund av på grunn av
except for osim - осим med undantag för bortsett fra
far from daleko od - далеко од långt från langt fra
inside of unutar - унутар inuti innsiden av
instead of umesto - уместо i stället för i stedet for
near to blizu - близу nära nær
next to pored - поред bredvid ved siden av
outside of van - ван utanför utenfor
prior to pre - пре före før
       
as far as shto se tiche - што се тиче så vitt så langt som
as well as kao i - као и dessutom I tillegg til
in addition to pored - поред utöver I tillegg til
in front of ispred - испред framför foran
in spite of uprkos - упркос trots på tross av
on behalf of u ime - у име på någons vägnar på vegne av
on top of povrh - поврх ovanpå på toppen av
       
demonstrative pronouns pokazni predlozi - показни предлози demonstrativa prepositioner demonstrativt preposisjoner
this ovo - ово denna/detta dette
that ono - оно den/det at
these ovi / ove - ови / ове dessa disse
those oni / one - они / оне de där disse

Categories:

Blogger news

Popular Posts

Blogroll

Popular Posts